Regulamin

 

GOSTYŃSKA GRA MIEJSKA
REGULAMIN

§ 1. Organizatorzy
Organizatorem Gostyńskiej Gry Miejskiej (zwanej dalej „Grą”), rozgrywanej w kwietniu i maju br. na terenie Gostynia jest Fundacja „Miejsce Moje”.
§ 2. Zasady Gry
1. Uczestnicy tworzą zespoły 2-5 osobowe i przyjmują nazwę. Rejestracja odbywa się poprzez zgłoszenie mailowe i zarejestrowanie na stronie www.gramiejska.net.pl pod nickiem (loginem) zespołu w terminie do 27 marca. Druk zgłoszenia można pobrać z podanej strony.
2. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w etapie ulicznym Gry. W każdym zespole powinna być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Organizatorzy nie zapewniają opieki osobom niepełnoletnim uczestniczącym w Grze.
3. Pierwszy etap (internetowy) polegać będzie na rozwiązaniu pięciu zadań. Odpowiedzi udzielane będą w formie komentarzy na stronie internetowej www.gramiejska.net.pl. Liczba przyznanych punktów zależy od tego jak szybko udzielona zostanie odpowiedź. Zespoły (minimum 10), które otrzymają największa liczbę punktów przechodzą do etapu ulicznego.
4. Drugi etap (uliczny) odbędzie się w czerwcu i polegać będzie na wykorzystaniu w praktyce pozyskanej wiedzy. Głównym celem tego etapu jest wykonanie zadania przedstawionego w Karcie Gry. W przypadku wykonaniu na tym samym poziomie zadania w etapie ulicznym, decyduje miejsce zajęte przez Zespoły w etapie internetowym. Czas trwania etapu ulicznego zostanie określony podczas startu.
5. Każdy zespół, który zakwalifikuje się do Etapu II (ulicznego) otrzyma od koordynatora Kartę do Gry oraz identyfikator. Kolejność wykonywania zadań na trasie Gry jest dowolna. Zespół nie może się rozdzielić. Osoby (Agenci) na trasie udzielają odpowiedzi po okazaniu Karty do Gry i identyfikatora.

6. Za udział w Grze nie pobiera się opłat. Każdy uczestnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Na trasie Gry należy poruszać się wyłącznie pieszo. Wolno wykorzystać wszelkie źródła informacji, również elektroniczne (słowniki, wikipedia, encyklopedie on-line).
8. Organizator nie zapewnia opieki medycznej osobom uczestniczącym w Grze i nie odpowiada również za bezpieczeństwo osób w niej uczestniczących. Organizatorzy Gry aranżują punkty kontrolne w określonych punktach miasta, w związku z czym ponoszą odpowiedzialność tylko za działania podejmowane w ramach konkretnych działań w tych miejscach. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, w którym uczestnicy poruszają się na własną odpowiedzialność i proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności.
9. Po złożeniu zgłoszenia do udziału w Grze oraz odbiorze Karty do Gry uczestnik wyraża zgodę na:
- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
- przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.).
- opublikowanie na łamach prasy, w mediach oraz na stronach internetowych Organizatora oraz innych podmiotów związanych z organizacją Gry, informacji, zdjęć oraz nagrań z Gry.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) Organizator wskazuje, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Miejsce Moje, Gostyń, ul. Parkowa 1a
b) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w celu udziału w Gostyńskiej Grze Miejskiej. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
c) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy.
d) Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi.
e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne by wziąć udział w Gostyńskiej Grze Miejskiej.
f) Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Nagrody zostaną wręczone podczas Finału Gry. Nagrodą główną jest wyjazd do voucher podróżny o wartości 2500 zł.

 

 

You have no rights to post comments

Related Articles